DMF

Kontakt

D.M.F. a. s.
Těšany 28, 664 54 Těšany

IČ: 494 34 527
DIČ: CZ 494 34 527

Příjem a řízení zakázek

Kamila Němečková
+420 544 424 211
Martin Sokola
+420 544 424 216
E-mail: dmf@dmf.cz

Ekonomické oddělení

Sylva Navrátilová
+420 544 424 213
E-mail: sylva@dmf.cz

Úvod

D.M.F. a.s. je výrobce a dodavatel flexotiskových forem. Nabízíme široký sortiment štočků vyrobených nejmodernějšími technologiemi. Formy jsou určeny pro všechny druhy flexotiskových strojů. Naše výrobní technologie je zvolena tak, aby umožňovala vyrábět formy ve vysokém standardu, v krátkých dodacích lhůtách a dostatečném objemu. Technologie flexotisku předurčuje zaměření firmy na oblast obalového průmyslu, kde se stala naše společnost za dobu své existence již tradičním dodavatelem.

HD Flexo

Contact

D.M.F. a. s.
Těšany 28, 664 54 Těšany

IČ: 494 34 527
DIČ: CZ 494 34 527

Receipt and management of contracts

Kamila Němečková
+420 544 424 211
Martin Sokola
+420 544 424 216
E-mail: dmf@dmf.cz

Sales department

Economics department

Sylva Navrátilová
+420 544 424 213
E-mail: sylva@dmf.cz

Introduction

D.M.F. a.s. is a manufacturer and supplier of flexo forms. We offer a wide range of plates produced by the latest technologies. Forms are designed for all types of flexographic machines. Our production technology allows us to produce forms in high standard, in short delivery time and in sufficient volume. Flexo technology predetermines the company focusing on the area of the packaging industry where our company has become a traditional supplier during its existence.

HD Flexo

Fotopolymerní štočky

Základní výrobní technologie je rozpouštědlové vymývání, které navazuje na konvenční kopírování přes litografický film nebo na digitální technologii LAMS (systém maskovací vrstvy, do které je motiv vypálen laserem). Produkční technologické celky máme zdvojeny tak, abychom zajistili pružnost výroby a současně zabezpečili provozuschopnost při nečekaném výpadku.

Pro zrychlení našich výrobních procesů byl instalován termální systém Cyrel®FAST. Vyznačuje se velmi krátkými časy potřebnými pro výrobu. Takto jsme schopni dodávat štočky v expresních termínech (do 1 hodiny). Digitální LAMS je samozřejmostí.

HD Flexo

HD Flexo

HD flexo je komplexní systém pro řešení obtížně tisknutelných prvků. Hlavní myšlenkou HD flexo je připravit co nejvhodnější strukturu rastrové sítě speciálně podle možností tiskového stroje a požadované tiskové aplikace.Hlavní podmínkou HD Flexo je vysoké rozlišení 4000 dpi při záznamu do LAMS vrstvy.

FlexDot

FlexDot

Tato technologie zvyšuje kvalitu a odolnost štočků vyrobených na HD Flexo.

Photopolymer plates

The basic production technology lies in solvent washing preceded by traditional copying via a lithographic film or by the LAMS digital technology which uses a masking layer in which the motive is etched by laser. Our technology systems are doubled so as to make our production flexible and to assist during failures or unexpected outages.

To streamline our production was installed thermal system Cyrel®FAST. It has very short time needed for production and allows our customers to receive the plates within very short periods of time (up to 1 hour). Of course the workshop uses digital LAMS.

HD Flexo

HD Flexo

HD Flexo is a comprehensive system for dealing with difficult printable elements. The main idea of HD Flexo is to prepare the most appropriate structure of the grid network specifically as possible the printing machine and the printing condition application.The main condition for HD Flexo is a high resolution 4000 dpi in recording the LAMS layer.

FlexDot

FlexDot

This technology increases the quality and the endurance of the plates produced by HD Flexo.

Přímé gravírování

Technologie přímého gravírování je nejmodernější progresivní metodou pro výrobu flexotiskových forem. Při využití výkonného laseru vzniká reliéf přímo odpálením netisknoucích míst. Přímým gravírováním můžeme vyrábět flexotiskové formy "nakulato" tzv. tiskové návleky, nebo klasické plošné desky. Materiálů, které se používají pro přímou gravuru, je celá řada - polymery, elastomery, kaučuky, silikony... Pro přímou gravuru máme instalováno vybavení od firmy LEAD.

Výhody přímo gravírovaných flexotiskových forem:

 • vysoká životnost formy, odolnost vůči chemikáliím obsažených v barvách a ředidlech
 • rychlá předtisková příprava a seřízení tiskového stroje
 • snadná registrace
 • vysoká kvalita tisku
 • možnost tisku bezešvých motivů (formy nakulato)

Direct engraving

The direct engraving technology represents the state-of-the-art progressive method in producing flexographic plates. A powerful laser beam creates the relief via evaporating the unprinted areas. Direct engraving allows us to produce rotary flexographic screens, i.e. printing sleeves, as well as traditional flat plates. There is a multitude of materials that this technology may be applied to, such as polymers, elastomers, natural rubber, silicon rubber, etc. For direct engraving we have equipment installed by the company LEAD.

Benefits of directly engraved flexographic forms:

 • long life-forms, resistance to chemicals contained in paints and solvents
 • fast prepress and set-up printing machine
 • easy registration
 • high-quality printing
 • the ability to print seamless motives (cylindrical forms)

Prepress

Pro předtiskovou přípravu máme vybavená DTP studia výkonými počítači Apple Macintosh. Součástí předtiskové přípravy a zpracování dat je colormanagement. Našim zákazníkům nabízíme provedení měření barevného výstupu tiskového stroje, jehož výsledkem jsou barevné profily zohledňující použité barvy, potiskovaný materiál a aktuální stav barevníků. Pomocí těchto profilů jsme schopni simulovat tiskovou realitu před výrobou štočků.

Dále nabízíme:

 • poradenský servis v oblasti flexotisku
 • prodej oboustranně lepicích montážních pásek
 • prodej montážních návleků

Prepress

Our DTP studios are equipped with powerful systems Apple Macintosh. Part of prepress and data processing is colormanagement. We offer our clients measurements of colour output of the printing machine to establish colour profiles that consider the used inks and hues, the printing substrate, as well as the current condition of the ink tanks.

We also offer:

 • Consultancy in flexography
 • Sale of two-sided adhesive tapes
 • Sale of printing sleeves

News

Klientská sekce

Client section